FORSKNINGEN BAKOM DOKLET

Läromedels betydelse för lärandet

  Lena Leigert

Utgångspunkten för vårt arbete med Doklet är att skapa goda förutsättningar för såväl lärare som elever. För att kunna göra det följer vi vad forskningen visar och hur detta på bästa sätt kan omsättas i praktiken.

Bra undervisning sker när en professionell lärare – utifrån sin kunskap, erfarenhet och elevkännedom – låter undervisningen rätta sig efter en specifik situation. Sådan undervisning ställer höga krav på flexibla läromedel. På Doklet är det därför läraren som styr läromedlet, inte tvärtom.

Det finns ett flertal studier som pekar på sambandet mellan frekvent användning av välgjorda läromedel och elevers skolresultat. Läromedelsforskaren Tim Oates, vid universitetet i Cambridge, konstaterar att väl fungerande läromedel är en nyckelfaktor. I artikeln ”Why textbooks count” visar han att det krävs högkvalitativa läromedel för att elever ska prestera bra.

David Steiner, forskare vid John Hopkins Institute for Education Policy, menar att läromedel är en avgörande faktor för elevers framgång i skolan. I artikeln ”What we know and where we need to go” konstaterar han även att alla högpresterande skolsystem använder sig av högkvalitativa läromedel.

Den svenska Läromedelsutredningen lyfter sex väsentliga funktioner som läromedel har att fylla:

  • Stödja lärandet
  • Öka likvärdigheten
  • Stärka elevers läsförståelse
  • Främja lärares kompetens
  • Minska lärares arbetsbörda
  • Stärka samverkan mellan hem och skola

Doklet fyller samtliga dessa funktioner och i kommande artiklar går vi djupare in på hur och varför. Med Doklet får läraren möjlighet att – på ett tidseffektivt vis – planera en undervisning som möter elevernas behov, tack vare Doklets flexibla upplägg. Eleven får läromedel som stödjer lärandet, med hjälp av bevisat effektiva metoder.

 

Behöver du också ett flexibelt läromedel att anpassa till din undervisning och dina elever? Kontakta oss så berättar vi mer.