FORSKNINGEN BAKOM DOKLET

Elevers informationssökning

  Lena Leigert

Innehåll som rör digital kompetens, eller digital litteracitet, löper som en röd tråd genom Doklet och berör alla ämnen, enligt kursplanerna. Vi utvecklar relevanta elevuppgifter och användbara lärarhandledningar med utgångspunkt i aktuell forskning.

Digital kompetens är inget som utvecklas automatiskt, bara för att vi lever i ett allt mer digitaliserat samhälle. Det finns ingen självklar koppling mellan tillgång till teknik och att exempelvis kunna söka information på nätet.

Ofta kan det vara ganska lätt att söka information om sådant man själv är intresserad av och har kunskap om. Forskning visar att elever har betydligt svårare att söka information i skolsammanhang. Därför behöver elever vägledning och stöd, i både grundskola och gymnasium.

Många elever tycker själva att de är bra på att söka information, men flera undersökningar visar att de tenderar att överskatta sina kunskaper. I en studie upplevde nästan alla elever (90,4 procent) att de var bra eller jättebra på att söka efter nyheter, fakta och information till skoluppgifter.

I en annan studie svarade 70 procent av eleverna att de var bra eller mycket bra på att söka information. 68 procent svarade att de var bra eller mycket bra på att faktagranska. När elevernas förmåga faktiskt testades gick det inte lika bra. Hela 88 procent misslyckades med att skilja på nyheter och reklam i en av Sveriges mest lästa dagstidningar. Många elever hade dessutom svårt att skilja artiklar med falsk eller tydligt partisk information – till exempel om klimatförändringar eller bantning – från artiklar med opartisk forskning.

Inte bara eleverna överskattar sin förmåga. Lärare uttrycker en stor tilltro till elevernas kompetens i Skolinspektionens granskning av undervisningen om informationssökning och källkritiskt förhållningssätt. Men på de skolor där det faktiskt förekom undervisning i informationssökning på nätet uttryckte lärarna inte alls samma tilltro till elevernas kunskaper och förmågor på området. De lärare som arbetade aktivt med informationssökning upptäckte istället att eleverna hade bristfälliga kunskaper.

Det finns många sätt att lära och låta elever öva på informationssökning. Att låta elever fritt surfa runt för att försöka hitta information är inget som rekommenderas. Det bidrar inte till att öka elevers sökkompetens. Istället förordas avgränsade sökuppgifter med fokus på själva sökandet – inte ”rätt faktasvar”.

På Doklet integreras informationssökning i ämnesinnehållet enligt läroplanen. I vissa böcker och avsnitt ingår informationssökning som en del av andra övningar, med primärt syfte att söka fakta.

Andra böcker och avsnitt fokuserar på sökstrategi och -metod, i syfte att utveckla elevens sökkompetens. Strategier och metoder presenteras i steg för steg-anvisningar och eleven övar med hjälp av konkreta uppgifter. I lärarhandledningen får läraren exempel på hur innehållet kan varieras och integreras i undervisningen på ännu fler vis.

Har du använt Doklets böcker och avsnitt som innehåller informationssökning i din undervisning? Hur har din upplevelse varit? Tveka inte att dela dina tankar med oss.

 

Vill du veta mer om att undervisa om informationssökning och källkritik med hjälp av Doklet? Kontakta oss så berättar vi mer!