Doklet finns för svenska och SO-ämnen, årskurs 4-9. Digital litteracitet har en framträdande roll, oavsett ämne. Det betyder bland annat att det finns avsnitt om informationssökning på nätet i svenska, innehåll om desinformation i samhällskunskap och övningar om att värdera och använda digitala källor i historia.

Varför digital litteracitet?

Digital litteracitet och digital kompetens är samlingsbegrepp för bland annat informationssökning, källtillit och källkritik på nätet.

Många svenska ungdomar har svårt att identifiera falska eller partiska nyheter. Elever som själva ansåg sig vara duktiga på att hitta information online var de som presterade sämst.*

Det finns många exempel på att barn och unga inte alltid är så digitalt bevandrade som vuxenvärlden ibland tror. Precis som med allt annat behöver man få lära sig för att kunna – och med Doklet finns goda förutsättningar.

Studier visar på ett stort kunskapsbehov kopplat till digital litteracitet, bland annat för att utveckla ämnesspecifika förmågor som gynnar ett kritiskt förhållningssätt.**

Doklet utgår från läroplanen och tar fasta på aktuell forskning. Digital litteracitet integreras i alla ämnen, med hänsyn till elevens faktiska behov***:

 • få förutsättningar att lära sig att söka information i digitala och analoga källor.
 • möta en medveten och modern undervisning som omfattar digitala medier och internet.
 • få lära sig kritiskt förhållningssätt på ett mer relevant vis, relaterat till de digitala arenor eleverna vistas på.
 • få förutsättningar att lära sig kritisk granskning av bild och rörlig bild.

”Eleverna ska kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska information, fakta och förhållanden.”

ur Lgr11, Skolans uppdrag

Doklets avsnitt och böcker genomsyras av:

Ordförråd och begrepp
Med ett större och mer relevant ordförråd går det att söka bättre. Varför är vissa ord bättre? Varför ger synonymer olika träffresultat?

Läsförståelse och orientering
Hur hittar man egentligen på en sajt, varför heter det inte hemsida och hur bör man läsa och tolka en sökmotors träfflista?

Fakta, åsikter och språkbruk
Vad är skillnaden mellan fakta, alternativa fakta och åsikter? Går det att få ledtrådar genom att titta på språkbruket?

Källtillit
Varför kan källors trovärdighet variera beroende på sammanhang? Varför anses vissa källor vara mer trovärdiga än andra? Övningar kopplade till fiktiva och autentiska källor i bl.a historia och samhällskunskap.

Kritiskt förhållningssätt
Att vara kritisk handlar om mer än ”sant” eller ”falskt”. Varför har olika avsändare olika syften? Eleverna får lära sig att identifiera och resonera kring avsändare, syften, vinklar och argument i olika typer av texter.

Agera och kommunicera
Vad är digital identitet? Hur kan jag agera sunt och säkert? Vilka värderingar påverkar mig? Varför tycker jag som jag gör? Vem är jag och hur förhåller jag mig till andra i digitala sammanhang?

På vetenskaplig grund

Det vetenskapliga fältet som berör digital kompetens eller digital litteracitet är omfattande.

Doklets avsnitt och böcker utgår bland annat från svensk forskning som berör informationskompetens, sökkritik, källtillit, källkritik och medie- och informationskunnighet (MIK).

Här följer ett urval av det vi har haft i åtanke när vi utvecklat faktainnehåll, övningar och lärarhandledningar:

 • Vuxna överskattar ofta ungas digitala litteracitet*
 • Barn och unga överskattar ofta sin egen förmåga**
 • Elever behöver både faktakunskap och digital litteracitet**
 • Unga har svårt att navigera i (vissa) digitala miljöer**
 • Barn och unga har svårt att skilja nyheter från reklam***
 • Elever behöver stöd, ”fritt sökande” är inte att rekommendera*
 • Undervisning i informationssökning får ofta stå tillbaka för källkritiken****
 • Kontextualiserad källkritik (förståelse för nätets infrastruktur, användargenererad data och algoritmers betydelse) är sällsynt i undervisningen****

*Informationssökning på internet (2019) Skolverket **Kritiskt tänkande och källkritik – undervisning i samhällskunskap (2020) Skolforskningsinstitutet *** Swedish teenagers’ difficulties and abilities to determine digital news credibility (2019) Nygren & Guath, Nordicom Review, Göteborgs universitet ****Sök- och källkritik i grundskolan (2018), Carlsson & Sundin, Lunds universitet

Nyfiken?

Doklet smyglanseras under hösten 2021. Fyll i formuläret för nyheter och inbjudan om att prova kostnadsfritt!
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.