Användarvillkor Doklet

 

1. Generellt
Vi har utvecklat Tjänsten i syfte att tillhandahålla läromedel för yrkesverksamma lärare. Du får tillgång till tjänsten genom att registrera dig som användare eller via inloggningsuppgifter tillhandahållna av Doklet AB. Villkoren gäller oavsett hur du får tillgång till Tjänsten.
 
2. Användande och ansvar
Användarkontot är personligt och får inte överlåtas. Om en kollega vill använda Doklet måste denna registrera ett eget konto. Du ansvarar personligen för allt användande av Tjänsten som sker under ditt användarkonto. Vi ansvarar inte för obehörig användning av ditt användarkonto och du bör därför hålla inloggningsuppgifter, såsom ditt lösenord, hemligt och utom räckhåll för andra personer. Detta gäller även unika koder eller lösenord som du kan få av oss som del av våra säkerhetsrutiner. Om du får reda på, eller misstänker, att ditt användarkonto används av någon obehörig är du skyldig att genast meddela oss för att vi ska ha rimlig möjlighet att kunna vidta säkerhetsåtgärder, samt att genast byta lösenord. Du bör vara extra försiktig när du använder en publik eller delad dator för att nå ditt användarkonto så att andra inte kan se, kopiera eller spela in ditt lösenord eller annan personlig information.

Tjänsten är avsedd endast för personlig och icke-kommersiell användning av dig och dina elever. Användning av Tjänsten eller dess innehåll för annat än personliga och icke-kommersiella syften är förbjudet. Allt användande ska ske i enlighet med tillämplig lag, på ett sätt som inte innebär att någon annans rättigheter kränks, utnyttjas eller missbrukas. Tjänsten ska inte heller användas på ett sätt som enligt allmän uppfattning kan uppfattas som omoraliskt, stötande eller provocerande. Det är förbjudet att såväl filma som på annat sätt dokumentera eller kopiera användande av och innehåll på Tjänsten samt att sprida sådant material.

Om vi misstänker att du använder Tjänsten i strid mot dessa villkor, eller på ett sätt som riskerar att medföra skada för oss eller tredje part har vi rätt att stänga av dig från ytterligare användning av Tjänsten. Avstängning kan ske genom att användarkontot raderas. Vi har även rätt att begära ersättning från dig för den skada som användande av Tjänsten i strid mot dessa villkor orsakat oss, inkluderat vårt eventuella skadeståndsansvar gentemot tredje part.

Den information som du lämnar i Tjänsten, såsom kontaktuppgifter, ska vara korrekt och aktuell. Du ansvarar därför för att hålla informationen uppdaterad. Kontakta oss på info@doklet.se för att uppdatera din information. All information som du lämnar hanteras i enlighet med vår integritetspolicy.
 
3. Rättigheter
Samtliga rättigheter, inkluderat men inte begränsat till immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, varumärke och andra liknande rättigheter, till Tjänsten, inkluderat men inte begränsat till dess tekniska lösningar, design, källkod, varumärke och innehåll, tillhör oss eller våra licensgivare. Användaren har inte rätt att kopiera, ändra eller dela information eller material som omfattas av våra eller våra licensgivares rättigheter om inte detta uttryckligen framgår i Tjänsten.

Allt innehåll och alla uppgifter som du själv registrerar i Tjänsten tillhör dig och vi gör inte anspråk på några av dina rättigheter till sådant innehåll eller uppgifter. Vi kan dock komma att behandla denna typ av innehåll eller uppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.
 
4. Vårt ansvar
Tjänsten är normalt sett tillgänglig tjugofyra timmar om dygnet, varje dag, året runt. Vi kan däremot inte garantera dig en oavbruten access till Tjänsten. Tillgängligheten kan komma att påverkas av externa faktorer såsom nätverksuppkoppling, eller när vi genomför systemunderhåll, felrättning, uppdateringar eller liknande åtgärder.

Vi kan komma att förändra, utveckla eller avveckla hela eller delar av Tjänsten utan att först inhämta ditt godkännande. Nya versioner kan komma att innehålla såväl uppdateringar, nya funktioner, ny design och nytt text- och bildmaterial. På samma sätt kan nya versioner innebära att funktioner eller design som tidigare funnits i Tjänsten försvinner.

Vi garanterar inte att Tjänsten kommer att fungera felfritt och det är upp till oss att avgöra om vi på egen bekostnad ska avhjälpa fel eller inte och när vi i så fall ska göra det. Du har därmed inte heller rätt till ersättning av oss med anledning av fel eller brister i Tjänsten oavsett om det rör sig om brister i tillgängligheten av Tjänsten som orsakats av virus eller andra externa angrepp, brister i den hårdvara, nätverksuppkoppling eller programvara som du använder eller någon liknande omständighet som vi inte kunnat påverka, eller någon annan omständighet.

Tjänsten kan innehålla länkar till webbsidor eller applikationer som tillhandahålls av tredje parter. Vi tar inte något ansvar för sådana webbsidor eller applikationer och inte heller för dess innehåll.

5. Betalningsvillkor
Tjänsten tillhandahålls för närvarande utan kostnad. I framtiden kommer vi dock att kräva betalning för ett fortsatt användande av Tjänsten. Din åtkomst till Tjänsten kan därmed komma att begränsas till dess att du godkänt betalningsvillkoren. Villkoren kommer att uppdateras i samband med att vi lanserar betalversionen av Tjänsten. Om du inte vill acceptera villkoren för betalversionen av Tjänsten har du alltid rätt att radera ditt användarkonto.
 
6. Kommunikation
All kommunikation mellan dig och oss avseende Tjänsten kommer att ske via Tjänsten, eller i vissa fall via mejl. Vi rekommenderar dig därför att hålla dig uppdaterad genom att med jämna mellanrum logga in i Tjänsten och läsa mejl från oss.
 
7. Avtalstid och uppsägning
Avtalet mellan oss och dig avseende ditt användande av Tjänsten gäller från och med registreringen av ditt användarkonto, eller från och med att du på annat sätt börjar använda Tjänsten, och gäller tillsvidare. Vi är dock inte skyldiga att ingå något avtal eller tillhandahålla Tjänsten till dig.

Du har rätt att säga upp avtalet närsomhelst. Kontakta oss på info@doklet.se för att begära att vi raderar ditt användarkonto. Du har i så fall möjlighet att ingå ett nytt avtal genom att registrera ett användarkonto på nytt.

Vi har rätt att säga upp avtalet när som helst med trettio dagars uppsägningstid genom meddelande till dig. Vi har även rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om du bryter mot dessa villkor och då radera ditt användarkonto. Om användarkontot varit inaktivt under två år har vi även rätt att säga upp avtalet utan att tillämpa någon uppsägningstid, genom att radera ditt användarkonto.

Vi kan komma att neka en registrering av nytt användarkonto om du tidigare har stängts av från Tjänsten eller om ditt tidigare avtal sagts upp med anledning av att du brutit mot dessa villkor.
 
8. Ansvar för innehåll
Information och innehåll som finns i Tjänsten är under produktion. Det kan förekomma ofullständigt och inte fullt ut kvalitetsgranskat innehåll.
 
9. Support
Vi tar tacksamt emot både feedback och frågor om support via mejl på feedback@doklet.se, eller via någon av våra andra support- och kontaktkanaler som vi informerar om.
 
10. Ändringar
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa villkor utan att först inhämta något godkännande och utan att meddela dig. Vi informerar alltid dig i samband med att vi genomför väsentliga ändringar av villkoren. Nya villkor träder alltid i kraft direkt i samband med att de publiceras och den senaste versionen finns alltid tillgänglig i Tjänsten. Om du fortsätter att använda Tjänsten efter att vi publicerat en ny version av villkoren anses du också ha accepterat de nya villkoren. Vi rekommenderar dig därför att ta för vana att läsa villkoren då och då för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.
 
11. Lag och tvistelösning
Dessa Villkor och ditt användande av Tjänsten regleras av svensk lag. Eventuella tvister ska avgöras av allmän domstol i Sverige.
 
 
Användarvillkoren uppdaterades senast 2021-11-22